اصول تغذیه سنین مختلف
           مقدمه:  هرگاه درباره اصول تغذیه سنین مختلف سخن به میان می آید، باید بدانیم که در جوامع امروزی در سراسر گیتی، بعضی از گروه های سنی از جمله:
– شیرخواران و نوزادان 
– کودکان و نوجوانان 
– زنان باردار و شیرده
– سالمندان
 نسبت به کمبودها و با توجه به نیازهای تغذیه ای،
در معرض مشکلات بیشتری قرار دارند. در بیشتر کشورهای توسعه یافته و مدرن، این گروه ها در اولویت مراقبت ها و سیستم های پایش بیشتری قرار می گیرند. پایش مداوم این افراد تا حصول نتیجه، ممکن است توسط مراکز بهداشتی درمانی دولتی یا توسط بخش خصوصی و به واسطه سیستم های برون سپاری، کارشناسان و مراقبان سلامت انجام گیرد. در نهایت و در صورت مشاهده مشکلات تغذیه ای، شهروندان جهت مشاوره به کارشناسان یا متخصصین تغذیه و پزشکان ارجاع داده می شوند.
          در این قسمت نیازهای خاص تغذیه ای، برای گروه های مورد اشاره به تفصیل بیان شده است

    اصول تغذیه صحیح برای دختران، در سنین بلوغ 
           در ادامه بررسی اصول تغذیه سنین مختلف: دوره نوجوانی و جوانی و اصول تغذیه صحیح دختران در سنین بلوغ، یکی از مهم ترین دغدغه ها در طـول زنـدگی انسـانی آنها است. در همیـن دوره است که جهش رشد رخ می دهد و باعث به وجود آمدن نیازهای تغذیه ای ویژه ای برای دختران می شود.
           دختران در ایـن سن اغلب، حساس، زودرنج، منزوی و گوشه گیر می شوند. دوست دارند که از طرف اطرافیان خود، بیشتر مورد احتـرام قـرار گیرنـد و آنها را در امور مربوط به خانواده بیشتر دخالت دهند. همه این موارد بر تغذیه آنها اثر می گذارد و دریافت غذائی آنها را تغییر می دهد. 
           برای مطالعه ادامه بحث اصول تغذیه برای دختران در سنین بلوغ کلیک کنید

تغذیه پیش از آبستنی

   اصول تغذیه مناسب در دوران “قبل از بارداری”
       زنان در دوران قبل از بارداری، بهتر است هفته ای یک بار خود را وزن کنند و در صورت کاهش وزن، تغذیـه خـود را بهبود بخشند، مقدار بیشتری غذای مفید و سالم بخورند و استراحت کافی داشته باشند. وضعیت تغذیه زنان، قبل از اینکه باردار شوند، ممکن است بر توانایی آنها برای آبستن شـدن و تکمیل موفقیت آمیز یک حاملگی اثر بگذارد. ( اصول تغذیه سنین مختلف )
       برای مطالعه ادامه بحث اصول تغذیه مناسب در دوران قبل از بارداری اینجا کلیک کنید
 

تغذیه پیش از آبستنی

     اصول صحیح تغذیه در دوران بارداری
        دوران بارداری به دلیل آنکه دوران تغییر حالت فیزیولوژیک مادر و نیز دوران رشد سریع جنـین محسوب می شود، از اهمیت بسیاری در زندگی زنان برخوردار است. در ایـن دوره نه ماهه، هورمون های مختلفی در بدن مادر افزایش می یابند و طوری فعالیت می کنند تا رحم مـادر را بـرای پـذیرش و پـرورش جنین آماده سازند. ( در حال مطالعه اصول تغذیه سنین مختلف هستید )
        اندام های دیگری مثل سینه ها در همین دوران، به حدی از تکامل می رسند تا پس از زایمـان بتوانند قدرت تولید شیر داشته باشند. در دوران بارداری، بافت چربی بدن مادر، بیش از سایر دوره ها، چربـی ذخیـره مـی کنـد تـا در دوران شیردهی بتواند برای تولید شیر از این ذخیـره هـا اسـتفاده نمایـد.
        تغذیـه مـادر در ایـن دوران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حالات روحی مادر نیز در رشد و تکامل انـدام او و جنـین بسـیار مؤثر است. از این رو اطرافیان، برای رشد سالم و منظم جنین باید مواظب حالات روحی مادر و تغذیه او باشند و سهم بیشتری از غذا را به او اختصاص دهند.
        برای مطالعه ادامه بحث اصول تغذیه مناسب در دوران بارداری اینجا کلیک کنیدتغذیه در دوران آبستنی

در ادامه بررسی “اصول تغذیه سنین مختلف” در بخش های دیگر این وب سایت، در باره اصول تغذیه صحیح در کودکان، سالمندان، دوران شیردهی و گروه های آسیب پذیر ( High Risk ) مطالب مفید آورده شده است