به نظر می رسد کرونا ویروس هندی واریانت جدیدی از ویروس کووید 19 باشد.این یادداشت به قلم استاد ارجمند جناب آقای دکتر حسن رودگری استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران نوشته شده است.کارگروه تازه‌های علمی کرونا وابسته به سازمان نظام پزشکی کشور این یادداشت را…