مقدمه در باب آشنایی با اشکال تزریقی داروها مهم ترین نکته شاید این است که– بسیاری از افراد، آمپول های تزریقی را به دلیل راحتی در استفاده، نداشتن مشکلاتی مانند حمل قرص و کپسول و قید و بند ساعت مصرف آن دوست دارند– سرعت بالای…