مقدمه ای بر ویژگیهای اسید چرب امگا-6      نام دیگر اسید چرب امگا-6 گامالینولنیک اسید یا Gama-linolenic acid ( GLA ) است. بیشتر ویژگیهای اسیدهای خانواده امگا-3 را دارد. از انسداد عروق و رسوب چربی در شریان ها جلوگیری می کند و مانع بروز…