اصول صحیح تغذیه در دوران بارداری، به دلیل آنکه دوران تغییر حالت فیزیولوژیک مادر و نیز دوران رشد سریع جنـین محسوب می شود، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در ایـن دوره نه ماهه، هورمون های مختلفی در بدن مادر افزایش می یابند و طوری…