لبلا    عوامل موثر بر رشد گیاه آلوئه ورا بسیار متفاوت هستند. مهم ترین این موارد عبارتند از: – وضعیت جغرافیائی و اقلیمی منطقه– دمای محیط– روش تعیین شده برای کشت گیاه   – نیازهای غذائی گیاه و کیفیت خاک– آفات و امراض احتمالی موجود در محل…